Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 999,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
20.12.2022
Objednávky od 19.12.2022 do 6.1.2023
Vážení zákazníci, objednávky přijaté od 19.12.2022 do 6.1.2023 budeme z důvodů vánočních svátků a následné dovolené odesílat od 7.1.2023. Děkujeme za... číst celé
05.10.2022
Barevné dětské punčocháčky s vysokým podílem bavlny
Oblíbené barevné punčocháčky opět skladem   https://www.sockshop.cz/detske-barevne-puncochacky-s-vysokym-podilem-bavlny číst celé
14.04.2022
Platby kartou opět fungují
Díky rychlé pomoci od naší IT podpory platby kartou opět bez problému fungují, navíc v rychlejším a uživatelsky příjemnějším prostředí. Za krátké omez... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Heat Holders ORIGINAL

V zimě vás nejlépe zahřeji podnožky a podkolenky Heat Holders

https://www.sockshop.cz/1918389229/e-search?q=heat+holders

 

 


 
 
Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup našeho zboží.

Firma: Jiří Beroun
Lipník 4
675 52


IČO 13074750
Nejsme plátci DPH.

Odpovědný vedoucí: Tomáš Beroun
email: polarnik@volny.cz, info@sockshop.cz
tel.: 602 690 906
kontaktní adresa: Lipník 4, 675 52 Lipník u Hrotovic

Pracovní doba: PO-PÁ 7:30 - 18:301. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy:

Adresát (zde vložte jméno a příjmení/název obchodní firmy, adresu sídla, popř. faxové číslo a emailovou adresu prodávajícího) …..................................................................................................................................................

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží

(uveďte název zboží, popř. číslo objednávky, počet kusů a pod.)........................................................................
Datum objednání zboží …......................................................................................................

Datum obdržení zboží …........................................................................................................
Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/nakupujícího ..............................................................

Datum …......... (v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)..................

2. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

- Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

- Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.3. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporůV případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/5. Prohlášení:

Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet.
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

V případě, že je následující Část II. či jakákoliv její část v rozporu s platnými zákony a ustanoveními, stává se neplatnou a transakce se řídí výlučně společnými podmínkami prodeje z Části I.


ZÁRUKA:

Záruka se nevztahuje na:

•Vady vzniklé běžným používáním
•Nesprávným používáním výrobku

Záruční doba je 24 měsíců ode dne uvedeného na prodejním dokladu jako datum uskutečnění zdanitelného plnění. Reklamaci je nezbytné uplatnit hned, bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objeví. Případné další užívání může vadu prohloubit, což bude taky důvodem zamítnutí reklamace.
Zboží z bazárku (použité) je jen po mých dětech, nejedná se o
komerční prodej, takže se na tyto věci nevztahuje záruka.

Reklamace může být uznána pokud jde o výrobní vadu.

Místo a lhůta vyřízení reklamace
Práva a odpovědnosti se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno.

V případě uznatelné vady zboží, toto zboží zašlete na výše uvedenou adresu, s průvodním dopisem, obsahující název zboží, popis vady. Nezapomeňte uvést, jakým způsobem chcete vrátit peníze (složenkou nebo převodem na váš účet ..) a nebo jestli chcete zboží vyměnit za jiné.

Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. V případě výměny zboží je lhůta na vyřízení reklamace u skladovaného zboží 10 dnů. Pokud zboží není na skladě, budeme se snažit co nejdříve vaši záležitost vyřídit. Nezapomeňte uvést vaši kontaktní adresu (e-mail, telefon) abychom vás mohli informovat o stavu vaši reklamace.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne
převzetí zboží není možné vázat na žádné podmínky či sankce.
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457
občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem
bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy
dostaly. Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb
přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží.
Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené
kupní ceny. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je
prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky
(kupní cenu, popř. zálohu) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od
smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté
plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho
hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či
opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle
ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v
praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní
cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené
náklady spojené s vrácením zboží. Častou protiprávní praxí
poskytovatelů služeb bývá požadavek na vrácení dodaného zboží v
neporušeném obalu či zboží nepoužitého. Právo odstoupit od smlouvy
má však spotřebitel podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku i v
případě, že zboží již použil, ba dokonce i tehdy, jestliže jej již
částečně opotřeboval – pak se uplatní shora popsaná metoda zápočtu
spotřebované hodnoty na vracenou cenu. Současná česká právní úprava
je již v souladu s evropskou směrnicí č. 97/7/ES a požadavek na
bezpodmínečnost a nesankcionovatelnost práva spotřebitele n
odstoupení od smlouvy je výslovně uveden v ustanovení § 53 odst. 10
občanského zákoníku. Znamená to, že nepřichází v úvahu žádné kladení
podmínek, účtování poplatků za odstoupení od smlouvy či odstupného.
Pokud by poskytovatel služby chtěl spotřebiteli účtovat náklady
spojené s vrácením zboží, musel by je řádně doložit. Toto opatření
má za účel umožnit spotřebiteli zboží v klidu a náležitě vyzkoušet
proto, že narozdíl od běžného nákupu v obchodě k tomu nemá při
zásilkovém prodeji šanci, nemá možnost zjistit, zda mu zboží
vyhovuje, ani jeho funkčnost porovnat s jiným zbožím. Nejde tedy o
náhražku reklamací (reklamovat toto zboží je možné samozřejmě v
záruční
době).

Úhrada poštovného při oprávněné reklamaci
Podle § 598 občanského zákoníku má kupující právo na úhradu nutných
nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
Právo na úhradu nutných nákladů zahrnuje veškeré náklady kupujícího
nutné k uplatnění reklamace, tedy obvykle zejména výdaje na
cestovné, ale i další nutné náklady, které kupujícímu v souvislosti
s reklamací vznikly (například telefonní a poštovní poplatky,
náklady přepravy reklamované věci atd.). Pokud jde o cestovní
výlohy, nárok se vztahuje pouze na nutné náklady, za něž se považuje
běžné jízdné veřejnou dopravou, nikoli náklady na taxislužbu.
Náhrada nákladů spojených s reklamací není žádným způsobem závislá
na hodnotě zboží. Proto může dokonce převyšovat cenu zboží.
STORNO:
Jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Jestliže chcete objednávku stornovat, učiňte tak emailem. V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 dále máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.


PŘEVODNÍ TABULKA:

DĚTSKÁ
>> EURO 16 - 18 odpovídá 11 - 12 centimetrů
>> EURO 19 - 21 odpovídá 13 - 14 centimetrů
>> EURO 22 - 24 odpovídá 15 - 16 centimetrů
>> EURO 25 - 28 odpovídá 17 - 18 centimetrů
>> EURO 29 - 31 odpovídá 19 - 20 centimetrů
>> EURO 31 - 34 odpovídá 20 - 22 centimetrů
>> EURO 35 - 36 odpovídá 22 - 23 centimetrů
>> EURO 37 - 38 odpovídá 24 - 25 centimetrů
>> EURO 39 - 41 odpovídá 26 - 27 centimetrů

DÁMSKÁ
>> EURO 34 - 36 odpovídá 22 - 23 centimetrů
>> EURO 37 - 38 odpovídá 24 - 25 centimetrů
>> EURO 39 - 41 odpovídá 26 - 27 centimetrů
>> EURO 42 odpovídá 28 centimetrů

PÁNSKÁ
>> EURO 38 - 40 odpovídá 25 - 26 centimetrů
>> EURO 41 - 42 odpovídá 27 - 28 centimetrů
>> EURO 43 - 46 odpovídá 29 - 30 centimetrů
>> EURO 47 - 48 odpovídá 31 - 32 centimetrů


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatelem e-shopu SOCKSHOP.CZ fyzická osoba Ing. Jiří Beroun, IČ 13074750, se sídlem Lipník 4, 675 52 Lipník u Hrotovic,  jako prodávající (dále jen „Sockshop.cz“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodu Sockshop.cz provozovaného fyzickou osobou Ing. Jiřím Berounem, bytem Lipnik 4, 675 52 Lipník u Hrotovic, identifikační číslo: 13074750 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sockshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok                nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Lipnik 4.
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 7501090384/7940 vedený u společnosti WSPK Třebíč (dále jen „účet prodávajícího“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ThePay
bezhotovostně platební kartou;

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 8dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@sockshop.cz

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8       V případě vrácení pouze části věcí z objednávky bude přepočítána částka o objemovou a věrnostní slevu, popř. jiné slevy uvedené na faktuře a týkající se vráceného zboží.
V případě, že zákazník uplatnil v objednávce DOPRAVU ZDARMA a při vrácení části objednávky zbylá část objednávky nedosáhne na částku pro DOPRAVU ZDARMA u zvoleného dopravce, tak bude při vrácení peněz na účet odečtena částka za dopravné, které si zákazník v objednávce zvolil, jako by se stalo v případě, že zákazník neobjedná nad částku pro získání DOPRAVY ZDARMA.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@sockshop.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Zásady použití cookies

Za účelem zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci návštěvníků webové stránky.

Soubory cookie pomáhají například:

  • ke správné funkčnosti webových stránek, aby bylo možné dokončit proces registrace s co nejmenšími obtížemi;
  • při zapamatování přihlašovacích údajů uživatelů, aby je nemusel zadávat při každé návštěvě webu;
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci webu nejčastěji; na základě těchto informací je pak možné, co nejlépe přizpůsobit nabídku požadavkům návštěvníka webu;
  • při analýze, které reklamy si návštěvníci webu nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Smyslem cookies je usnadnit a zpříjemnit návštěvníkům a uživatelům používání webových stránek a umožnit cílení relevantní reklamy. Návštěvou stránek automaticky vyjadřujete svůj souhlas s použitím této technologie.

Na našem webupoužíváme především tyto základní druhy cookies:

Relační cookie: jsou automaticky vymazány, jakmile návštěvník webu opustí webové stránky a pomáhají během návštěvy stránek jejich správnému fungování.

Permanentní cookie: se ukládají nastálo a mohou obsahovat anonymní identifikátor prohlížeče návštěvníka webu. Je třeba zdůraznit, že tyto cookie neidentifikují návštěvníka webu jako jednotlivce (neobsahují jméno, emailovou adresu ani další osobní údaje), jsou zcela anonymní a pouze identifikují přístup k webovým stránkám a chování jednotlivých uživatelů. Cookie jsou používány zejména pro měření (tzn. cookie pozná opakovanou návštěvu ze stejného prohlížeče a zařízení) a přizpůsobení stránek a reklamu, kdy cookie umožňuje díky identifikaci prohlížeče (viz výše) přizpůsobit obsah webu nebo konkrétnímu uživateli zobrazovat cílenou reklamu na webových stránkách nebo stránkách partnerů, kteří využívají tento reklamní systém.

Marketingová cookie: na základě chování uživatele na webu zobrazuje reklamy a nabídky, které jsou vhodné a relevantní pro daného uživatele.

JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. V případě, že nesouhlasíte se  shromažďováním cookie souborů, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je rovněž k dispozici na stránkách www.youronlinechoices.com

Objednávku na našem webu můžete učinit i bez použití cookie.

10.  Zásady ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů

(dále jen „Zásady“)

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost a zpracováváme je zcela v  souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a v souladu s těmito Zásadami. V těchto Zásadách bychom Vás chtěli proto informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

 KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE:

Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek bude zpracovávat fyzická osoba Ing. Jiří Beroun, IČ 13074750, se sídlem Lipník č. 4 ,  PSČ 67552, podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,chodním rejstříku, („Sockshop“), provozovatel internetového obchodu na webové stránce sockshop.cz, v  postavení správce.  Pro uplatňování Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat přímo prostřednictvím našich kontaktních údajů:

-       Poštovní adresa: Sockshop, Ing. Jiří Beroun, Lipník 4, 675 52

-       Telefonní číslo: +420 602 690 906

-       E-mail: info@sockshop.cz

 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME:

Sockshop může ukládat a jinak zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, zejména při uzavření kupní smlouvy s námi prostřednictvím webové stránky sockshop.cz anebo přihlášením se k odběru našich newsletterů.

Jedná se tak zejména o následující osobní údaje:

-       jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, dodací adresa, číslo bankovního účtu anebo číslo platební karty, další Vámi dobrovolně poskytnuté údaje, které vyplníte v rámci registrace nebo vytvoření objednávky, a údaje týkající se prohlíženého nebo nakoupeného zboží

V souvislosti s Vaší činností na naší internetové stránce dále shromažďujeme a zpracováváme IP adresu a soubory cookies. Zpracování a využívání cookies se řídí samostatnými zásady, které můžete naleznout zde.

Všechny osobní údaje, které zpracováváme, pochází přímo od Vás.

ZA JAKÝMI ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE:

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za jedním nebo více z níže uvedených účelů:

-       Správa a zpracování Vašeho nákupu prostřednictvím e-shopu. Využíváme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli doručit Vámi objednané zboží, informovat Vás o stavu Vaší objednávky, anebo vyřídit uplatněné právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy anebo Vaši reklamaci zboží.

-       Spravování a zpracování za účelem vytvoření osobního profilu v rámci naší webové stránky

-       Zasílání různých obchodních sdělení a newsletterů, abychom Vás informovali o nejnovějších slevách, posledních novinkách, novém zboží, promo akcích a jiných souvisejících informací

-       Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktních údajů anebo na základě kontaktování prostřednictvím telefonické zákaznické podpory

-       Zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových

-       Analýza Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám

-       Vymáhání pohledávek a uplatňování našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)

-       Vedení účetní evidence a plnění dalších našich zákonných povinností.

 CO NÁS OPRAVŇUJE KE ZPRACOVÁNÍ Ú DAJŮ?

Sockshop je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

-       Plnění smlouvy. Nejčastějším právním základem pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů je uzavření kupní smlouvy prostřednictvím eshopu. Za tímto účelem jste povinni nám poskytnout Vaše osobní údaje, neboť bez jejich poskytnutí nelze smlouvu platně uzavřít a provést nákup. Za smlouvu se v tomto případě považuje i zřízení Vašeho osobního profilu v rámci webové stránky sockshop.cz, kdy odsouhlasením podmínek dochází k uzavření smlouvy. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů, tak nelze vytvořit Váš osobní profil.

-       Splnění prá vních povinností. Zejména ve vztahu k  vystavování faktur a jejich spravování dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem splnění právních povinností v souvislosti s daňovými a jinými právními předpisy.

-       Souhlas. V  některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi předem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním newsletterů a k souvisejícím marketingovým účelům. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v  souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění.

-       Oprávněné zájmy Sockshop. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o přímý marketing nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.

 KOMU MŮŽEME POSKYTOVAT OSOBNÍ ÚDAJE:

V rámci uvedeného oprávnění můžeme zároveň předávat/poskytovat Vaše osobní údaje těmto subjektům:

-       Přepravcům, kteří jsou zodpovědní za doručení Vámi objednaného zboží

-       Našim obchodním partnerům, zejména Heureka Shopping s.r.o. a Seznam.cz, a.s.

-       Společnosti provozující naší telefonní ústřednu pro účely zákaznické podpory

-       Poskytovatelům platebních brán (poskytovatelé platebních karet)

-       Našim daňovým a právním poradcům v souvislosti s uplatňováním našich práv

 

Za určitých zákonem stanovených podmínek jsme dále povinni poskytovat anebo předat Vaše osobní údaje např. orgánům činným v trestním ří zení (zejména Policie ČR) a dalším orgánům veřejné správy.

 JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁ VÁME:

Společnost Sockshop zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (zpravidla 5 let), nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby Sockshop uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv.

V případě zpracování osobních údajů zpracovává a uchovává Sockshop Vaše osobní údaje minimálně po dobu trvání uzavřené smlouvy a do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt a lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění nebo záruky pro pří padný výkon, určení nebo obhajobu našich nároků.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že Vaše osobní údaje jsou dále uchovávány v  případech, kdy to vyžaduje po nás právní předpis, a to pouze po dobu stanovenou těmito právními předpisy (zejména archivační lhůty pro účetní a daňové doklady).

 JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY:

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete a které zpracováváme, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Všechna zabezpečení jsou pravidelně kontrolována, zejména zda se v systému nevyskytují jakákoliv slabá místa a zda nebyl vystaven útoku. Zároveň používáme bezpečnostní opatření, aby, pokud možno, nedocházelo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. Přístup do Vašeho osobního profilu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v osobním profilu se vždy odhlásili, a to zejména tehdy, používáte-li počítač společně s dalšími osobami. Sockshop nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Sockshop přímo způsobil.

JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo odvolat souhlas. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo ho kdykoliv odvolat na stránce týkající se Vašich osobních údajů, která je dostupná po Vašem přihlášení zde. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění, zejména v  souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na přístup. V souladu s čl. 15 Nařízení GDPR máte právo získat potvrzení, zda a jaké osobní údaje jsou zpracovávané Sockshop a získat přístup k těmto osobním údajům včetně informací o účelu zpracovávání, kategorii dotčených osobních údajů, příjemcích, plánované době uložení osobních údajů, existenci práva požadovat výmaz nebo opravu osobních údajů, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás, a o skutečnosti, že dohází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Právo na opravu a doplnění. Máte právo požádat Sockshop, aby opravil Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné, anebo je doplnil, jsou-li neúplné. Opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů můžete provést i sami prostřednictvím Vašeho osobního profilu na našich stránkách, jste-li zaregistrováni.

Právo na výmaz / Právo být zapomenut. Máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, jsou-li proto dány zákonné předpoklady. Zejména v případech, kdy osobní údaje nejsou potřebné pro výše uvedené účely, nebo odvolali-li jste souhlas, nebo jste vznesli námitku proti zpracování, a zároveň my nejsme povinni nadále zpracovávat Vaše osobní údaje pro splnění právní povinnosti anebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování. Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů společností Bibloo, pokud a) budete popírat přesnost osobních údajů (a to po dobu ověření jejich přesnosti), b) bude zpracovávání protiprávní a požádáte o omezení použití osobních údajů, místo jejich výmazu, c) Vaše osobní údaje budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, byť Bibloo je již nebude potřebovat pro účely dalšího zpracová ní, nebo d) pokud vznesete námitku proti zpracování založeném na právním titulu pro účely našich oprávněných zájmů (zejména v souvislosti s přímým marketingem).

Právo na přenositelnost osobních údajů. Požádáte-li o to společnost Sockshop, předá Sockshop Vaše osobní údaje přímo jinému správci, anebo máte právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, které sleduje společnost Sockshop, zejména v souvislosti s přímým marketingem.

Automatizovaná individuální rozhodnutí. Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a společností Sockshop je povoleno právem použitelným pro Sockshop za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

Právo podat stížnost. Máte právo kdykoliv podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 KDY MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ A CO TO ZNAMENÁ:

Podle čl. 21 Nařízení GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud dochází ke zpracování na základě oprávnění pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Sockshop. V případě Sockshop tak můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud byste si nepřáli, abychom Vám nadále zasílali naše obchodní sdělení nebo jiný newsletter v souvislosti s přímým marketingem, můžete kdykoliv vznést proti tomuto námitku, a my již nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat za tímto účelem a další obchodní sdělení Vám nebudeme dále zasílat. Námitku můžete vznést jejím zasláním na emailovou adresu info@sockshop.cz anebo kliknutím na odkaz uvedený v rámci každého elektronického obchodního sdělení týkající se informace, že si nepřejete dále zasílat naše obchodní sdělení.10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.      10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.      10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.      10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.      10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lipník 4, 675 52 Lipník,  adresa elektronické pošty info@sockshop.cz, telefon 602 690 906

 

V Lipníku dne 1.8.2019

Ponožky pro celou rodinu. 

SOCKSHOP 2021
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz